Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Τροποποίηση στην αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως : Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής : «Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας...

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΙΕΚ

    Στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνεται η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου...