Έναρξη Πρακτικής

Οι καταρτιζόμενοι μετά την λήξη του Β΄εξαμήνου, μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση (διαρκείας 960 ωρών) σύμφωνα με το ΦΕΚ Πρακτικής και την Εγκύκλιο έναρξης πρακτικής(βλέπε συνημμένα).

Γενικές Πληροφορίες

  • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά κάθε 1 ή 15 του μήνα.
  • Το  ωράριο  Πρακτικής  Άσκησης  καθορίζεται  στις  έξι  (6)  έως  οκτώ  (8)  ώρες  ημερησίως, πρωί  ή  απόγευμα,  ποτέ  όμως  νύχτα (5  ημέρες  εβδομαδιαίως).
  • Οι ασκούμενοι  δεν  πρέπει  να  απασχολούνται  την  Κυριακή  και  τις  επίσημες  αργίες.
  • Αν επιλεγεί 6ωρη πρακτική άσκηση, τότε η συνολική διάρκεια ανέρχεται σε περίπου οκτώ (8) μήνες.
  • Αν επιλεγεί 8ωρη πρακτική άσκηση, τότε η συνολική διάρκεια ανέρχεται σε περίπου έξι (6) μήνες.
  • Οι ασκούμενοι/ες δικαιούνται απουσία μέχρι 15 ημέρες, οι οποίες πρέπει να αναπληρωθούν.
Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Για να εγκριθεί η έναρξη της Πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσκομισθούν από τους καταρτιζόμενους, το αργότερο 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για έναρξη πρακτικής άσκησης (συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο και υποβάλλεται στο ΙΕΚ)

2) Βεβαίωση Εργοδότη (συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται στο ΙΕΚ) στην οποία θα γράφονται το ΑΦΜ, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας και το τηλέφωνο του εργοδότη

3) Φωτοτυπία Ταυτότητας

4) Βεβαίωση απογραφής ή βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ (εκδίδονται απο το ΙΚΑ)

5) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (εκδίδεται απο ΔΟΥ)

6) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (εκδίδεται απο ΚΕΠ)