Κανονισμός Λειτουργίας


Ο κανονισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης περιγράφεται από την Υ.Α. 5954 ΦΕΚ 1807/τ.Β/02-07-2014.

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, ΦΕΚ 1245/τ.Β/11-04-2017