Απουσίες

Απουσίες
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ Σερρών μπορούν να πληροφορούνται τις απουσίες τους ανά μάθημα στη διεύθυνση http://elearning-iekserron.ddns.net:90/mis .
Η σύνδεση στην παραπάνω σελίδα γίνεται με τους ίδιους κωδικούς που οι καταρτιζόμενοι διαθέτουν για την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΙΕΚ.

 


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. 1807/τ.Β/02.07.2014 (άρθρο 21) :

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
  2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ., το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα (αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης).
  4. Σε μάθημα μικτό το όριο 15% είναι επί του συνόλου των ωρών.
  5. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
Ώρες/Εβδομάδα Σύνολο Ωρών Εξαμήνου Όριο Απουσιών (15%)
1 15 2
2 30 5
3 45 7
4 60 9
5 75 11
6 90 14
7 105 16
8 120 18
9 135 20
10 150 23
11 165 25
12 180 27
13 29 39
14 32 42
15 34 45
16 36 48