Ανεργία & Επαγγελματική Κατάρτιση

Ενημέρωση σπουδαστών ΙΕΚ για τη διατήρηση δελτίου ανεργίας

Σπουδαστές ,κατόχοι δελτίου ανεργίας και επιδοτούμενοι που προτίθενται να εγγράφουν και να φοιτήσουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΙΕΚ, σύμφωνα με το αρθρο 34 του ν.4554/16, Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν...

Ανεργία & Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 34 του νόμου 4554/2018 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του...