Απουσίες

Απουσίες
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ Σερρών μπορούν να πληροφορούνται τις απουσίες τους ανά μάθημα στη διεύθυνση http://elearning-iekserron.ddns.net:90/mis .
Η σύνδεση στην παραπάνω σελίδα γίνεται με τους ίδιους κωδικούς που οι καταρτιζόμενοι διαθέτουν για την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΙΕΚ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (αρ. της Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 5837/τ.Β/15.12.2021 (άρθρο 9) :

  1. Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική.
  2. α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
  3. Σε μάθημα μικτό το όριο 15% είναι επί του συνόλου των ωρών.
Ώρες/Εβδομάδα Σύνολο Ωρών Εξαμήνου Όριο Απουσιών
1 15 2
2 30 5
3 45 7
4 60 9
5 75 11
6 90 14
7 105 16
8 120 18
9 135 20
10 150 23
11 165 25
12 180 27
13 29 39
14 32 42
15 34 45
16 36 48